Auskari j6 8473-6

Prove: 925, Svars: 4.95

€ 102.00  

Jaunums

Auskari ar smaragdiem 364/3075

Prove: 925, Svars: 5.60

€ 95.00  

Auskari 130-0573

Prove: 585, Svars: 2.72

€ 93.00  

Auskari ar rubīniem j6 8473-4

Prove: 925, Svars: 4.36

€ 90.00  

Jaunums

Auskari ar halcedoniem 365/3075

Prove: 925, Svars: 8.10

€ 86.50  

Auskari j5LA7421-5-5

Prove: 925, Svars: 11.02

€ 79.50  

Auskari 164-2575

Prove: 925, Svars: 3.88

€ 78.84  

Auskari 21/1165

Prove: 925, Svars: 16.25

€ 78.66  

Auskari 52/1175

Prove: 925, Svars: 9.50

€ 77.42  

Auskari 4/4265

Prove: 925, Svars: 11.02

€ 75.36  

Auskari j7 43/1175

Prove: 925, Svars: 7.60

€ 68.22  

Auskari ar topāzu 71/1975

Prove: 925, Svars: 5.80

€ 68.12  

Auskari ar safīriem (1.20ct) 59/7975

Prove: 925, Svars: 3.74

€ 68.00  

Auskari 22/0375 ar zelta pārklājumu

Prove: 925, Svars: 9.50

€ 67.40  

Auskari ar safīriem (0.28ct) un pērlem 58/7975

Prove: 925, Svars: 6.32

€ 66.00  

Jaunums

Gredzens ar rubīniem j6 8473-9

Prove: 925, Svars: 3.57

€ 55.00   € 65.00

Auskari 35/0375 ar rubiniem (1.2 ct)

Prove: 925, Svars: 3.70

€ 63.64  

Jaunums

Auskari 370/3075

Prove: 925, Svars: 6.80

€ 62.60  

Auskari ar halcedonu 51/1175

Prove: 925, Svars: 7.10

€ 62.44  

Auskari j7LA 4320-11

Prove: 925, Svars: 12.20

€ 62.40  

Jaunums

Auskari 368/3075

Prove: 925, Svars: 7.00

€ 62.30  

Auskari j5 LA7417-15

Prove: 925, Svars: 4.35

€ 61.26  

Auskari j7 LA4249-4

Prove: 925, Svars: 6.70

€ 60.00  

Auskari j6 U5601-17

Prove: 925, Svars: 7.70

€ 60.00