Auskari ar safiriem (1.21x2 ct) 119-1175

Prove: 925, Svars: 5.00

€ 113.62  

Auskari j6 8473-6

Prove: 925, Svars: 4.95

€ 80.00   € 102.00

Auskari ar safiriem (2.54 ct) 117-1175

Prove: 925, Svars: 3.60

€ 98.42  

Auskari ar smaragdiem 364/3075

Prove: 925, Svars: 5.60

€ 95.00  

Auskari ar rubīniem j6 8473-4

Prove: 925, Svars: 4.36

€ 75.00   € 90.00

Auskari ar halcedoniem 365/3075

Prove: 925, Svars: 8.10

€ 86.50  

Auskari 21/1165

Prove: 925, Svars: 16.25

€ 78.66  

Auskari ar safiriem (1.26 ct) 118-1175

Prove: 925, Svars: 4.20

€ 78.16  

Auskari 52/1175

Prove: 925, Svars: 9.50

€ 60.00   € 77.42

Auskari j7 43/1175

Prove: 925, Svars: 7.60

€ 50.00   € 68.22

Auskari ar topāzu 71/1975

Prove: 925, Svars: 5.80

€ 68.12  

Auskari ar safīriem (1.20ct) 59/7975

Prove: 925, Svars: 3.74

€ 68.00  

Auskari 22/0375 ar zelta pārklājumu

Prove: 925, Svars: 9.50

€ 67.40  

Auskari ar safīriem (0.28ct) un pērlem 58/7975

Prove: 925, Svars: 6.32

€ 66.00  

Auskari 35/0375 ar rubiniem (1.2 ct)

Prove: 925, Svars: 3.70

€ 63.64  

Auskari 320/3075

Prove: 925, Svars: 6.90

€ 62.80  

Auskari ar halcedonu 51/1175

Prove: 925, Svars: 7.10

€ 62.44  

Auskari j7LA 4320-11

Prove: 925, Svars: 12.20

€ 62.40  

Auskari j6 U5601-17

Prove: 925, Svars: 7.70

€ 60.00  

Auskari j7 LA4249-4

Prove: 925, Svars: 6.70

€ 60.00  

Auskari 120-1175

Prove: 925, Svars: 6.60

€ 59.78  

Auskari 253/0775

Prove: 925, Svars: 20.58

€ 59.70  

Auskari ar rubīniem (1.38ct) 56/7975

Prove: 925, Svars: 5.03

€ 58.80  

Auskari ar rubīniem (1.28ct) 50/0865

Prove: 925, Svars: 5.00

€ 58.64