Auskari 196/1575

Prove: 585, Svars: 2.82

€ 155.10  

Auskari 198-1575

Prove: 585, Svars: 2.75

€ 151.25  

Jaunums

Auskari 198/1575

Prove: 585, Svars: 2.75

€ 123.75   € 150.00

Ķēde 184/1195

Prove: 585, Svars: 2.34

€ 150.00  

Auskari 31a/1585

Prove: 585, Svars: 2.67

€ 147.00  

Auskari 31/1585

Prove: 585, Svars: 2.66

€ 146.30  

Ķēde 193/1195

Prove: 585, Svars: 2.27

€ 145.00  

Auskari 123/1575

Prove: 585, Svars: 2.59

€ 105.00   € 142.45

Ķēde 182/1195

Prove: 585, Svars: 2.18

€ 140.00  

Ķēde 194/1195

Prove: 585, Svars: 2.12

€ 140.00  

Ķēde 190/1195

Prove: 585, Svars: 2.19

€ 140.00  

Auskari 124-1575

Prove: 585, Svars: 2.54

€ 139.70  

Auskari 29/1585

Prove: 585

€ 133.10  

Gredzens 224/1195

Prove: 585, Svars: 2.51

€ 133.00  

Ķēde 192/1195

Prove: 585, Svars: 1.98

€ 130.00  

Ķēde 195/1195

Prove: 585, Svars: 2.01

€ 130.00  

Auskari 159/1195

Prove: 585, Svars: 2.94

€ 130.00  

Auskari 199/1575

Prove: 585, Svars: 2.67

€ 125.00  

Ķēde 201/1195

Prove: 585, Svars: 1.68

€ 110.00  

Gredzens 226/1195

Prove: 585 , Svars: 2.38

€ 107.00  

Kaklarota 200/1195

Prove: 585, Svars: 1.78

€ 97.90  

Auskari 19/1585

Prove: 585, Svars: 1.91

€ 90.00  

Kulons 221/1195

Prove: 585, Svars: 0.72

€ 55.00  

Kulons 217/1195

Prove: 585, Svars: 0.67

€ 50.00