Piespraude 350/1475

Prove: 925, Svars: 7.85

€ 28.51  

Piespraude 323/1485

Prove: 925, Svars: 7.07

€ 25.68  

Piespraude j4 LV290-34

Prove: 925, Svars: 8.33

€ 23.00  

Piespraude 279-2475

Prove: 925, Svars: 5.31

€ 20.00  

Piespraude 309-4985

Prove: 925, Svars: 3.05

€ 20.00  

Piespraude 324/1485

Prove: 925, Svars: 4.89

€ 17.16  

Piespraude 58-2495

Prove: 925, Svars: 3.22

€ 17.00  

Piespraude 59-2495 (apzeltīta)

Prove: 925, Svars: 3.13

€ 17.00  

Piespraude j7LA8594-16

Prove: 925, Svars: 3.67

€ 16.00  

Piespraude 230/1495

Prove: 925, Svars: 2.49

€ 15.00  

Piespraude 431/0785

Prove: 925, Svars: 1,40

€ 14.00  

Piespraude 219/1485

Prove: 925, Svars: 2.57

€ 14.00  

Pīrsings 10/8185

Prove: 925, Svars: 2.60

€ 11.63  

Pīrsings J3 JAH6953/23

Prove: 925, Svars: 3.19

€ 10.67  

Pīrsings 26/6485

Prove: 925, Svars: 1.03

€ 10.00  

Pīrsings 50-4085

Prove: 925, Svars: 0.98

€ 10.00  

Apzeltīta piespraude 332-0593

Prove: 925, Svars: 9.60

€ 10.00  

Pīrsings 166/5175

Prove: 925, Svars: 1.91

€ 10.00  

Piespraude 533/4685

Prove: 925, Svars: 1.05

€ 9.66  

Piespraude 201/0275

Prove: 925, Svars: 0.94

€ 9.00  

Piespraude 17/0685

Prove: 925, Svars: 0.82

€ 8.80  

Piespraude 122/1485

Prove: 925, Svars: 0.74

€ 8.52  

Piespraude 227/0685

Prove: 925, Svars: 1.06

€ 7.98  

Pīrsings 42/6185

Prove: 925, Svars: 0.90

€ 7.34