1
        

Auskari ar pērlēm 326/0735

Prove: 925, Svars: 6.50

€ 42.13  

Auskari 38/0945

Prove: 925, Svars: 5.53

€ 42.00  

Auskari 173/4645

Prove: 925, Svars: 5.40

€ 42.00  

Auskari 3/1145

Prove: 925, Svars: 3.65

€ 42.00  

Auskari ar rubīniem (0.78 ct) 306/4995

Prove: 925, Svars: 4.50

€ 42.00  

Auskari 50/5235

Prove: 925, Svars: 4.00

€ 42.00  

Auskari 345/1235

Prove: 925, Svars: 4.80

€ 42.00  

Auskari 54/0545

Prove: 925, Svars: 5.20 g

€ 42.00  

Auskari 1/8605

Prove: 925, Svars: 6.80

€ 42.00  

Auskari 169/1745

Prove: 925, Svars: 4.20

€ 42.00  

Auskari 97/0935

Prove: 925, Svars: 2.56

€ 42.00  

Jaunums

Auskari 174/4645

Prove: 925, Svars: 4.30

€ 42.00  

Auskari ar avanturīniem(im) 128/1125

Prove: 925, Svars: 4.10

€ 42.00  

Auskari 77/4645

Prove: 925, Svars: 4.80

€ 42.00  

Auskari 136/1415

Prove: 925, Svars: 3.90

€ 41.65  

Auskari 459/4685

Prove: 925, Svars: 6.84

€ 41.40  

Auskari 14/5045

Prove: 925, Svars: 5.10

€ 41.35  

Auskari 170/3025

Prove: 925, Svars: 4.80

€ 41.25  

Auskari 196/3015

Prove: 925, Svars: 4.71

€ 33.00   € 41.10

Auskari 219/1295

Prove: 925, Svars: 8.18

€ 41.00  

Auskari 16/3435

Prove: 925, Svars: 4.11

€ 41.00  

Auskari 68/0635

Prove: 925, Svars: 4.50

€ 41.00  

Auskari 12/0625

Prove: 925, Svars: 4.40

€ 41.00  

Auskari 53/5225

Prove: 925, Svars: 4.40

€ 41.00