1
        
Jaunums

Auskari 73/0945

Prove: 925, Svars: 4.06

€ 69.00  

Auskari ar smaragdiem (1.00 ct) 26/0645

Prove: 925, Svars: 4.30

€ 69.00  

Auskari 13/3445

Prove: 925, Svars: 5.18

€ 68.00  

Auskari ar topāzu 50/3045

Prove: 925*, Svars: 5.10

€ 67.75  

Auskari ar topāziem 113/0935

Prove: 925, Svars: 3.70

€ 67.00  

Auskari 44/3035

Prove: 925, Svars: 9.20

€ 66.65  

Jaunums

Auskari 76/0945

Prove: 925, Svars: 6.05

€ 66.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 29/0645

Prove: 925, Svars: 4.90

€ 66.00  

Auskari ar granātiem 4/4625

Prove: 925, Svars: 4.10

€ 65.00  

Auskari ar ametistiem 83/4645

Prove: 925, Svars: 3.80

€ 65.00  

Auskari 261/1225

Prove: 925, Svars: 4.05

€ 65.00  

Auskari 86/1145

Prove: 925, Svars: 3.90

€ 65.00  

Auskari 305/0935

Prove: 925, Svars: 3.83

€ 65.00  

Auskari 50/5005

Prove: 925, Svars: 7.27

€ 65.00  

Auskari 109/1145

Prove: 925, Svars: 3.74

€ 65.00  

Auskari ar topāziem (7/4925)

Prove: 925, Svars: 5.90

€ 65.00  

Auskari ar ametīstiem 310/4915

Prove: 925, Svars: 3.40

€ 65.00  

Auskari 103/0525

Prove: 925, Svars: 6.74

€ 65.00  

Auskari ar granātiem 44/5045

Prove: 925, Svars: 2.80

€ 65.00  

Auskari 5/0945

Prove: 925, Svars: 4.02

€ 64.00  

Auskari ar topāziem 45/5045

Prove: 925, Svars: 3.00

€ 64.00  

Auskari ar ametistiem 43/5045

Prove: 925, Svars: 3.70

€ 63.45  

Auskari ar ametistiem 9/3045

Prove: 925*, Svars: 3.90

€ 63.30  

Auskari ar labradoru 69/3035

Prove: 925, Svars: 3.50

€ 63.15