Ķede 138/5295

Prove: 925, Svars: 27.00

€ 112.00  

Ķēde 156/4905

Prove: 925, Svars: 35.49

€ 111.65  

Ķēde 564/4985

Prove: 925, Svars: 36.57

€ 110.00  

Ķēde 458/1195

Prove: 925, Svars: 20.60

€ 110.00  

Aproce 80/1105

Prove: 925, Svars: 22.10

€ 110.00  

Aproce 67/5285

Prove: 925, Svars: 14.90

€ 109.00  

Ķēde 32/7905

Prove: 925, Svars: 20.50

€ 108.00  

Ķēde 6/4605

Prove: 925, Svars: 20.50

€ 107.52  

Ķēde 327/2285

Prove: 925, Svars: 21.33

€ 107.00  

Aproce 1420-1103

Prove: 925, Svars: 42.64

€ 106.00  

Ķēde 37/3005

Prove: 925, Svars: 36.45

€ 105.70  

Ķēde 284/1495

Prove: 925, Svars: 29.24

€ 102.00  

Ķēde 28/0905

Prove: 925, Svars: 23.42

€ 102.00  

Ķēde 52/5085

Prove: 925, Svars: 23.13

€ 100.00  

Akcija

Ķēde 30/4005

Prove: 925, Svars: 35.14

€ 90.00   € 100.00

Kaklarota no dzintara 8330-0591

Svars: 119.00

€ 100.00  

Ķēde 129/1105

Prove: 925, Svars: 26.00

€ 100.00  

Aproce 158/3095

Prove: 925, Svars: 15.59

€ 94.30  

Ķēde 38/2405

Prove: 925, Svars: 28.77

€ 93.00  

Ķēde 64/2865

Prove: 925, Svars: 27,44

€ 93.00  

Ķēde 46/0805

Prove: 925, Svars: 23.00

€ 92.40  

Aproce 69/8185

Prove: 925, Svars: 14.97

€ 90.58  

Akcija

Ķēde 196/4095

Prove: 925, Svars: 36.94

€ 85.00   € 90.00

Aproce ar pērlēm 105/7905

Prove: 925, Svars: 17.40

€ 89.00