1
        

Ķēde 229/1105

Prove: 925, Svars: 23.50

€ 105.00  

Ķēde 362/4905

Prove: 925, Svars: 34.31

€ 103.80  

Ķēde 32/5705

Prove: 925, Svars: 25.71

€ 102.66  

Ķēde 239/0905

Prove: 925, Svars: 20.25

€ 102.00  

Kaklarota no dzintara 8330-0591

Svars: 119.00

€ 100.00  

Ķēde 129/1105

Prove: 925, Svars: 26.00

€ 100.00  

Aproce 200/1705

Prove: 925, Svars: 15.82

€ 95.00  

Jaunums

Aproce 36/1115

Prove: 925, Svars: 23.33

€ 95.00  

Ķēde 67/4005

Prove: 925, Svars: 16.50

€ 95.00  

Aproce 158/3095

Prove: 925, Svars: 15.59

€ 94.30  

Aproce 255/1105

Prove: 925, Svars: 13.63

€ 94.00  

Ķēde 64/2865

Prove: 925, Svars: 27,44

€ 93.00  

Aproce 202/1705

Prove: 925, Svars: 15.21

€ 92.00  

Ķēde 103-8605

Prove: 925, Svars: 46.73

€ 91.88  

Aproce 201/1705

Prove: 925, Svars: 15.08

€ 91.00  

Aproce 69/8185

Prove: 925, Svars: 14.97

€ 90.58  

Ķēde 287/4605

Prove: 925, Svars: 21

€ 90.50  

Ķēde 324/1105

Prove: 925, Svars: 18.80

€ 90.00  

Aproce 571/3075

Prove: 925, Svars: 21.21

€ 86.33  

Ķēde 191/0905

Prove: 925, Svars: 26.11

€ 85.30  

Ķēde 111-2885

Prove: 925, Svars: 16.56

€ 85.00  

Ķēde 73/4005

Prove: 925, Svars: 18.60

€ 85.00  

Jaunums

Aproce 39/0515

Prove: 925, Svars: 13.50

€ 80.00  

Jaunums

Aproce 18/1115

Prove: 925, Svars: 13.11

€ 80.00