Auskari 1187g6-0993

Prove: 585, Svars: 7.79

€ 311.00  

Auskari 19061-0983

Prove: 585, Svars: 8.39

€ 310.00  

Auskari 3662-0583

Prove: 585, Svars: 8.85

€ 310.00  

Auskari 3141-0793

Prove: 585, Svars: 7.79

€ 310.00  

Auskari 5961-1491

Prove: 585, Svars: 8.10

€ 310.00  

Auskari ar briljantiem (0.14ct) 6972-2

Prove: 585, Svars: 2.72

€ 310.00  

Auskari 1349d0-5791

Prove: 585, Svars: 7.53

€ 305.00  

Auskari ar briljantiem (0.60ct) 7173-0793

Prove: 375, Svars: 6.75

€ 303.75  

Auskari 1700-1671

Prove: 750, Svars: 6.72

€ 302.00  

Auskari 1721-1993

Prove: 585, Svars: 7.87

€ 300.00  

Jaunums

Auskari 18721-0983

Prove: 585, Svars: 8.53

€ 299.00  

Auskari 4541-4593

Prove: 585, Svars: 8.08

€ 299.00  

Auskari ar briljantiem (0.24 ct ) 3653-4693

Prove: 585, Svars: 3.38

€ 298.00  

Auskari 14192-0691

Prove: 585, Svars: 7.43

€ 297.00  

Auskari ar briljantiem (0.05ct) 2882-0793

Prove: 585/375, Svars: 6.68

€ 293.92  

Auskari 6801-0993

Prove: 585, Svars: 8.37

€ 293.00  

Auskari 602-5062

Prove: 585, Svars: 7.88

€ 292.00  

Auskari 1665g1-5061

Prove: 375, Svars: 10.50

€ 290.00  

Auskari 1294-0893

Prove: 585, Svars: 7.58

€ 290.00  

Jaunums

Auskari 4954-8191

Prove: 375/583, Svars: 7.85

€ 290.00  

Auskari ar pērlem 17121-0973

Prove: 585, Svars: 7.25

€ 290.00  

Auskari 630-1493

Prove: 585, Svars: 8.26

€ 290.00  

Auskari 6110-3091

Prove: 583/375, Svars: 7.76

€ 287.00  

Auskari 5903g1-0991

Prove: 585, Svars: 7.17

€ 286.00