Auskari ar briljantiem (0.12 ct) 1973-1693

Prove: 585, Svars: 3.37

€ 275.00  

Auskari 22180-6191

Prove: 585, Svars: 6.10

€ 274.00  

Auskari 25335-5071

Prove: 585, Svars: 6.37

€ 273.00  

Auskari ar topāziem 141-1203

Prove: 585, Svars: 6.04

€ 272.00  

Auskari ar briljantiem (0.05 ct) 3361-0703

Prove: 585, Svars: 4.84

€ 271.04  

Auskari 9143-0983

Prove: 585, Svars: 6.95

€ 271.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 1092-5703

Prove: 585, Svars: 5.39

€ 270.00  

Auskari 2613-1763

Prove: 585, Svars: 6.67

€ 270.00  

Auskari 1172-4271

Prove: 375/583, Svars: 7.79

€ 270.00  

Auskari ar kultivētām pērlēm 7466g4-0991

Prove: 585, Svars: 6.01

€ 270.00  

Jaunums

Auskari 3730-5201

Prove: 583/375, Svars: 6.02

€ 270.00  

Auskari 1320-5093

Prove: 585, Svars: 6.27

€ 269.00  

Jaunums

Auskari 4321-0703

Prove: 583, Svars: 6.40

€ 268.80  

Auskari ar halcedonu 14742-0993

Prove: 585, Svars: 4.88

€ 268.00  

Auskari 2071-0793

Prove: 583/375, Svars: 5.97

€ 268.00  

Auskari 3733-3493

Prove: 585, Svars: 6.37

€ 268.00  

Auskari 123-3403

Prove: 585, Svars: 6.21

€ 267.00  

Auskari 6552g2-0991

Prove: 585, Svars: 5.95

€ 267.00  

Auskari 88g1-0903

Prove: 585, Svars: 6.63

€ 266.00  

Auskari ar topāziem 4623-0993

Prove: 585, Svars: 5.32

€ 266.00  

Auskari 6771-0993

Prove: 585, Svars: 5.86

€ 265.00  

Auskari 188h3-0593

Prove: 585, Svars: 6.30

€ 265.00  

Auskari 7650-1283

Prove: 585, Svars: 6.12

€ 263.00  

Auskari 12612-0993

Prove: 585, Svars: 5.86

€ 263.00