Auskari 170/1195

Prove: 585, Svars: 3.14

€ 172.70  

Auskari 177/1195

Prove: 585, Svars: 3.84

€ 170.00  

Auskari 180/1195

Prove: 585, Svars: 3.82

€ 170.00  

Auskari 181/1195

Prove: 585, Svars: 3.78

€ 167.00  

Auskari 179/1195

Prove: 585, Svars: 3.78

€ 167.00  

Auskari 178/1195

Prove: 585, Svars: 3.72

€ 165.00  

Auskari 157/1195

Prove: 585, Svars: 2.93

€ 161.15  

Gredzens 12/1585

Prove: 585, Svars: 3,81

€ 160.00  

Auskari 196/1575

Prove: 585, Svars: 2.82

€ 155.10  

Auskari 198-1575

Prove: 585, Svars: 2.75

€ 151.25  

Auskari 18a/1585

Prove: 585, Svars: 2.72

€ 150.00  

Gredzens 238/1195

Prove: 585, Svars: 2.74

€ 150.00  

Ķēde 184/1195

Prove: 585, Svars: 2.34

€ 150.00  

Auskari 200/1575

Prove: 585, Svars: 2.72

€ 149.50  

Auskari 31a/1585

Prove: 585, Svars: 2.67

€ 147.00  

Auskari 31/1585

Prove: 585, Svars: 2.66

€ 146.30  

Jaunums

Ķēde 193/1195

Prove: 585, Svars: 2.27

€ 145.00  

Auskari 123/1575

Prove: 585, Svars: 2.59

€ 105.00   € 142.45

Auskari 176/1575

Prove: 585, Svars: 2.55

€ 140.25  

Auskari 164/1195

Prove: 585, Svars: 3.15

€ 140.00  

Ķēde 190/1195

Prove: 585, Svars: 2.19

€ 140.00  

Ķēde 194/1195

Prove: 585, Svars: 2.12

€ 140.00  

Ķēde 182/1195

Prove: 585, Svars: 2.18

€ 140.00  

Ķēde 196/1195

Prove: 585, Svars: 2.14

€ 140.00