1
        

Auskari 235/1245

Prove: 925, Svars: 6.00

€ 109.00  

Dzintara krelles 107-3443

Svars: 111.80

€ 95.00  

Piespraude 144/5745

Prove: 925, Svars: 10.60

€ 87.00  

Piespraude 24/5745

Prove: 925, Svars: 11.80

€ 85.00  

Rotaļlieta 89/1445

Prove: 925, Svars: 11.31

€ 65.00  

Piespraude 32/0515

Prove: 925, Svars: 7.87

€ 50.00  

Suvenīrs 149/1145

Prove: 925, Svars: 12.08

€ 50.00  

Rotaļlieta 88/1445

Prove: 925, Svars: 8.74

€ 50.00  

Piespraude 148/1145

Prove: 925, Svars: 10.60

€ 42.00  

Piespraude 286/1125

Prove: 925, Svars: 2.60

€ 38.00  

Suvenīra knupītis 106/1445

Prove: 925, Svars: 7.47

€ 35.00  

Piespraude ar pērli 140/3015

Prove: 925, Svars: 4.00

€ 32.80  

Piespraude 283/1405

Prove: 925, Svars: 4.48

€ 32.52  

Pīrsings 18/5175

Prove: 925, Svars: 2.13

€ 12.00  

Pīrsings 50-4085

Prove: 925, Svars: 0.98

€ 10.00  

Pīrsings 26/6485

Prove: 925, Svars: 1.03

€ 10.00  

Pīrsings 161/5405

Prove: 925, Svars: 2,05

€ 7.00  

Piespraude 121/6485

Prove: 925, Svars: 0.17

€ 5.00