1
        

Auskari 7717a1-4283

Prove: 585, Svars: 9.59

€ 395.00  

Auskari 55526-0961

Prove: 585, Svars: 9.81

€ 393.00  

Auskari ar granātiem 1733-4263

Prove: 585, Svars: 8.32

€ 350.00   € 391.00

Auskari 193-7603

Prove: 585, Svars: 9.75

€ 390.00  

Auskari ar dzintariem 3070-5003

Prove: 585, Svars: 9.97

€ 390.00  

Auskari 13100-1401

Prove: 585, Svars: 8.63

€ 388.00  

Auskari ar briljantiem (0.03ct) 1641-0713

Prove: 585, Svars: 7.03

€ 386.65  

Auskari 42-0703

Prove: 585, Svars: 8.55

€ 385.00  

Auskari 1222-5003

Prove: 750, Svars: 7.40

€ 385.00  

Auskari ar briljantiem (0.10 ct), topāziem 8242-0703

Prove: 585, Svars: 5.86

€ 380.90  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) , ametistiem, citrīniem un topāziem 532-2313

Prove: 585, Svars: 4.50

€ 380.00  

Auskari ar kultivētām saldūdens pērlēm 2342g1-0901

Prove: 585, Svars: 7.61

€ 380.00  

Auskari ar kultivētām pērlēm 4957g1-0901

Prove: 585, Svars: 6.73

€ 370.00  

Auskari 1482-0703

Prove: 585, Svars: 7.91

€ 370.00  

Auskari ar topāziem 4601-0993

Prove: 585, Svars: 6.76

€ 369.00  

Auskari 20412-3401

Prove: 585, Svars: 8.13

€ 365.00  

Auskari ar briljantiem(0.02 ct.), topāziem 24992-0501

Prove: 585, Svars: 7.23

€ 365.00  

Auskari 8231-0971

Prove: 585, Svars: 8.44

€ 362.00  

Auskari ar kultivētām pērlēm 391g1-0911

Prove: 585, Svars: 6.02

€ 361.00  

Auskari 391g2-0911

Prove: 585, Svars: 8.55

€ 359.00  

Auskari ar briljantiem (0.12 ct) un granātiem 392g4-0911

Prove: 585, Svars: 5.50

€ 358.00  

Auskari ( p1LA1767-1)

Prove: 750, Svars: 5.24

€ 356.00  

Auskari ar kultivētām pērlēm 391g4-0911

Prove: 585, Svars: 5.89

€ 353.00  

Auskari ar safīriem (1.0 ct) 2462-5203

Prove: 585, Svars: 4.60

€ 353.00